FANDOM


Collect ItemsSửa đổi

Cách nhận:

 • Normal Scouting (sẽ nhận được ít nhất 4 trong 6 vật phẩm yêu cầu mỗi set)
 • Stage battles (nhận các vật phẩm còn lại)

Sử dụng để:

 • Nhận SS Card và các vật phẩm khác.
STT Tên Set Yêu cầu Khu vực スカウト Phần thưởng hoàn thành
1 Robo-Coney Set Collect 1aCollect 1bCollect 1cCollect 1dCollect 1eCollect 1f Tokyo-7th Block 7 SS Robo-Coney
2 Maid Set Collect 2aCollect 2bCollect 2cCollect 2dCollect 2eCollect 2f Academy SS Haru (Cleaning Maid)
3 Yakisoba Girl Set Collect 3aCollect 3bCollect 3cCollect 3dCollect 3eCollect 3f Shopping Mall SS Musubi (Yakisoba Girl)
4 Vivado! Uniform Set Collect 4aCollect 4bCollect 4cCollect 4dCollect 4eCollect 4f Shopping District (East) SS Rona (Vivado Uniform)
5 Nonohara Tofu Shop Set Collect 5aCollect 5bCollect 5cCollect 5dCollect 5eCollect 5f Entertainment Street SS Hime (Nonohara Tofu Shop)
6 Heavy Metal Clothes Set Collect 6aCollect 6bCollect 6cCollect 6dCollect 6eCollect 6f Seaside SS Momoka (Heavy Metal)
7 Bunny Girl Set Collect 7aCollect 7bCollect 7cCollect 7dCollect 7eCollect 7f Amusement Park SS Sumire (Bunny Girl)
8 Competitive Swimwear Set Collect 8aCollect 8bCollect 8cCollect 8dCollect 8eCollect 8f Central Park SS Sui (Competitive Swimwear)
9 Swimsuit Coney Set Collect 9aCollect 9bCollect 9cCollect 9dCollect 9eCollect 9f Airport SS Coney (Swimsuit)
10 Summer Dress Set Collect 10aCollect 10bCollect 10cCollect 10dCollect 10eCollect 10f Shopping District (West) SS Susu (Summer Dress)

Note: Phần thưởng hoàn thành chỉ được nhận vào lần đầu khi bạn thu thập đủ cả 6 vật phẩm yêu cầu và 10 lần sau đó. Hoàn thành dở sẽ nhận được 15px-Icon friend point small hoặc vật phẩm hồi phục

Vật phẩm hồi phụcSửa đổi

Vật phẩm Cách nhận
Item charisma donut カリスマドーナツ
Hồi toàn bộ カリスマP
Quà Campaign 
Phần thưởng Event
Trả 100 15px-Icon coin small cho 1 cái hoặc 1000 15px-Icon coin small cho 11 donuts
Item charisma donut half カリスマドーナツ (ハーフ)
Hồi một nửa lượng カリスマP cao nhất hiện tại của bạn
Login bonuses
Quà Campaign 
Phàn thưởng Event
Phần thưởng Legendary Boss

Item ProduceSửa đổi

Item cookie sItem cake sItem candy sItem gum sItem ice s

Cách nhận:

 • Stage Battles
 • Quà Event
 • Quà Campaign
 • Quà Raid event

Sử dụng để:

 • Raising idol potential
  • P クッキー sử dụng cho vocalists
  • P ケーキ sử dụng cho variety show idols
  • P キャンディー sử dụng cho models
  • P ガム sử dụng cho players
  • P アイス sử dụng cho dancers

Có 4 cỡ produce items: (S)mall, (M)edium, (L)arge, and (Ex)tra. Kích cỡ càng lớn, tác dụng càng hiệu quả. Cỡ EX chỉ có từ phần thưởng các Event.

M Produce items mua trong Shop với 100 15px-Icon coin small với 1 cái hoặc 1000 15px-Icon coin small với 11 produce items, and L Produce Items có thể đổi với 5 15px-Icon coin small.

TicketsSửa đổi

Vật phẩm Cách nhận
Item tutorial ticket Tutorial Ticket
Một lần quay miễn phí trong 7th Audition Gacha
Go through the tutorial
Item audition ticket Audition Ticket
Một lần quay miễn phí trong 7th Audition Gacha
Quà Event
Quà Rank cuối Event

Event ItemsSửa đổi

Event Vật phẩm Cách nhận
Raid Event Item mic High Power Mic
Tăng 4 lần HP và ATK unit của bạn
Quà Event
VS B-A-T-T-L-I-V-E-!!Item hololume mini Hololume Mini
Hồi lại 1 Holorium
Quà Event
Item hololume full Hololume Full
Hồi lại 3 Holoriums
Trả 100 15px-Icon coin small cho 1 cái hoặc 1000 15px-Icon coin small cho 11 Hololumes
Tokyo 7th Performance Match Item p speaker High Performance Speaker
Trong 10 phút, điểm Event nhận được sẽ nhân đôi
(EP tripled if stacked with Point Up Time)
Quà Event
Trả 100 15px-Icon coin small cho 1 cái hoặc 1000 15px-Icon coin small cho 11 Speakers
Item p spy Spy Coney
Reveal opponent's unit performance order for one round
Quà Event
Trả 100 15px-Icon coin small cho 5 Coneys / 1000 15px-Icon coin small cho 55 Coneys
Item p energy Performance Match Battery
Hồi lại 3 P-ENERGY
Quà Event
Trả 100 15px-Icon coin small cho 1 cái hoặc 1000 15px-Icon coin small cho 11 11 PM Batteries
Try The New Number!! Item try mini Try-Energy Mini
Hồi lại 1 Try-Point
Nhiệm vụ Event
Quà Event
Item try full Try-Energy Half
Hồi lại 3 Try-Points
Trả 100 15px-Icon coin small

Other ItemsSửa đổi

Vật phẩm Cách nhận
Item collect guard Collect Guard
Bảo vệ các vật phẩm kiếm được khỏi bị lấy đi
Thắng stage battle trong Normal Scout
Item idol plus Idol List Plus
Tăng 5 chỗ cho Card 所属'アイドル (tối đa 500 chỗ)
Trả 100 15px-Icon coin small
Item dorm plus Girls' Dorm Plus
Tăng 5 chỗ cho Card trong 女子寮 (tối đa 500 chỗ)
Trả 100 15px-Icon coin small
Item episode key Episode Key
Mở một episode
Quà Event
Purchase for 100 15px-Icon coin small each or 1000 15px-Icon coin small for 11 keys
Đổi với 1 7th Point