FANDOMUPDATE 5.8.0


  • 2 Skill mới, "Steady & Score Up" và "Tension Shield"
    • "Tension Shield" (Shiratori Tomoe):Khi đang kích hoạt, Tension không thể bị giảm.
    • "Steady & Score UP" (Kamishiro Sui): Tăng Score và biến Good, Great thành Perfect khi skill đang kích hoạt.
  • Giftbox: Gộp mục "Item" vào "Khác".
  • Skill Name sẽ xuất hiện giữa màn hình trong lúc Live, có thể bật tắt trong オプション.
  • Có thể đổi màu background trong Live Stage.
  • Xoá Episode Key 3.0, chuyển thành Episode Key.