FANDOM


Giới thiệuSửa đổi

Lượng điểm nhận được mỗi nốt phụ thuộc vào:

 • Chỉ số của Card trong Sub-Unit
 • Thuộc tính của Card trong Sub-Unit (Nếu trùng thuộc tính tăng 40%)
 • Leader Skill của của người chơi và khách mời cho tằng Sub-Unit
 • Độ chính xác khi bấm
 • Chuỗi combo hiện tại
 • Loại nốt

Chỉ số và thưởngSửa đổi

Công thức này được sử dụng để tính ATK thực tế của một Card trong ライブステージ.

Công thức tính:

ATK = ATK1 × ( 1.0 + Sl1 + 0.25× Sl2 + 0.25× Sl3 + Fb * Gl ) × Tb

Trong đó

 • ATK1 là lượng ATK cơ bản của Card.
 • Sl1 là lượng chỉ số tăng thêm từ Leader Skill của Sub-Unit 1 nếu thuộc tính Card phù hợp với Card Leader (nếu không sẽ là 0.0).
 • SL2 là lượng chỉ số tăng thêm từ Leader Skill của Sub-Unit 2 nếu thuộc tính Card phù hợp với Card Leader (nếu không sẽ là 0.0).
 • Sl3 là lượng chỉ số tăng thêm từ Leader Skill của Sub-Unit 3 nếu thuộc tính Card phù hợp với Card Leader (nếu không sẽ là 0.0).
 • Fb1.1 nếu khác mời là bạn, còn không thì là 1.0.
 • Gl là lượng chỉ số tăng thêm từ Leader Skill của Sub-Unit khách mời nếu thuộc tính Card phù hợp (nếu không sẽ là 0.0).
 • Tb1.4 nếu thuộc tính Card phù hợp với thuộc tính bài hát, còn không thì là 1.0.

Lượng thưởng Leader Skill nhận được dự trên độ hiếm của Card, xem bảng dưới:

サポート
[Bronze]
サポート+
[Bronze Star]
S サポート
[Silver]
S サポート+
[Silver Star]
SS サポート
[Gold]
SS サポート+
[Gold Star]
SSS サポート
[Platinum]
SSS サポート+
[Platinum Star]
0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11

Nếu ô không có Card thì ô đó sẽ tính là vô hệ với ATK là 150.

Tính điểmSửa đổi

Công thức này được sử dụng để tính Score trong mỗi nút:

score = subunit_ATK/20 × accuracy × hold_note_bonus × combo_bonus

Trong đó:

 • subunit_ATK là tổng ATK của mỗi Card trong Sub-Unit tính ở công thức bên trên.
 • accuracy là độ chính xác khi nhấn vào các nút (xem bảng dưới).
 • hold_note_bonus1.3 nếu nốt là nốt giữ (cả bắt đầu và kết thúc nót), nếu không thì là 1.0.
 • combo_bonus là điểm thưởng dựa trên combo hiện tại của bạn (xem bảng dưới).
Bảng Accuracy:
Accuracy Perfect Great Good Bad Miss
Nhận 1.00 0.88 0.80 0.40 0.00
Bảng Combo:
Combo 0-49 50-99 100-199 200-399 400+
Nhận 1.00 1.05 1.15 1.20 1.25

Sisters TimeSửa đổi

( Dành cho phiên bản cũ )
Sisters Point hiển thị trên màn hình là một vòng tròn nằm giữa khu vực chơi được tính bằng hiệu suất của bạn trong quá trình chơi.

Sisters Time sẽ kích hoạt khi khi bạn đạt 100% Sisters Point và ngưng hoạt động khi chỉ còn 0% hoặc thấp hơn. Khi bạn đang trong Sisters time, các Card sẽ nhận được thêm thưởng ATK từ Leader Skill của các Sub-Unit khác.

Sisters Point được tính từ độ chính xác khi nhấn từng nốt của bạn trong quá trình chơi:

Độ chính xác Perfect Great Good Bad Miss
Nhận +2% +1% +0% -6% -12%

Ngoài ra, các Skill của Card Sisters Time trong quá trình cũng giúp tăng Sister Point.